Målområden

Ledare och medarbetare

“The quality of the results of any system is a function of the awareness that people in the system are operating from” Otto Scharmer

[Läs mer]

Grupper och team

“A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.” Simon Sinek

[Läs mer]

Samverkan och samarbete

“No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.” H.E. Luccock

[Läs mer]

Tjänster

Processtöd och Samtalsledning

[Läs mer]

Handledning och Coaching

[Läs mer]

Program och Workshops

[Läs mer]

Case

2011 – pågående

Lärare/handledare i företagsinternt chefsprogram

Emma ansvarar för ledarskapsutveckling i det årslånga programmet för nya chefer på Bilia AB. Programmets övergripande mål handlar om framgång och trygghet i sin roll som chef och ledare med hjälp av ökad självkännedom, kunskaper och verktyg. För att förstärka lärandet driver deltagarna ett förändringsprojekt i sin egen verksamhet under programmets tid. Emmas ansvar inkluderar kontinuerlig individuell handledning i deltagarnas arbete med projekten. Deltagarnas projektpresentationer samt utvärderingar visar återkommande att deltagarna omsätter insikter och lärdomar i sin vardag vilket ger effekt i resultat-, kund- och medarbetaruppföljningar. Sara Berg Sjöstedt, Projektledare IHM Business School

Bilia AB

2014 – 2018

Processledning i komplext samhällsförändringsuppdrag

Emma ansvarade för implementeringsarbetet av Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och idéburen sektor. Uppdraget som processledare handlade om att driva kommunens åtaganden och stärka kunskapsutveckling i syfte att skapa förutsättningar för olika former av samverkan. Emma höll bland annat samman ett partssammansatt råd som bestod av representanter från olika intresseområden. Emmas kunskap i medskapande processer var mycket värdefull i arbetet. Med varsam hand säkerställde hon att metoder fick fäste och att kunskapen om civilsamhällets vikt och potential i stadens arbete ökade. Lotta Lidén Lundgren, Verksamhetsområdeschef Social resursförvalning.

Social resursförvaltning, Göteborgs stad

2013 – 2015

Handledare/facilitator medarbetarprogram

Emma genomförde verksamhetsanpassat utvecklingsprogram som en flerårig kompetensutvecklingsinsats hos Administrativa avdelningen på Socialtjänsten i Uddevalla kommun. Övergripande mål var ökat samarbete, effektivitet, kundnytta och minskad sårbarhet. Uppdraget omfattade fem samordnare samt deras respektive team. Märkbara effekter kopplat till målen syntes i såväl samordnargruppen som i och mellan teamen. De förbättrade sitt sätt att lyssna vilket gav effektivare möten, en öppnare atmosfär med förståelse för varandras olikheter, större engagemang och mer spontan kontakt med varandra vilket ökade internt erfarenhetsutbyte. Lars Alfredsson, Administrativ chef Socialtjänsten Uddevalla kommun.

Administrativa avdelningen Socialtjänsten, Uddevalla kommun ,

Om

Vandringen på Helagsfjällen väckte associationer till draken.

Förtroendefulla relationer är grunden i min verksamhet. Skapandet av tillit till sig själv och till andra. Med det som ledstjärna har uppdragen jag haft ofta genomsyrats av självkännedom och individuell utveckling. Mitt intresse för hur delar och helhet hänger ihop har emellertid också inneburit ett mer tydligt fokus på verksamhetsförändring eller långsiktig samhällsförändring. De senaste årens processledning i samverkansrelationen mellan Göteborgs stad och idéburna organisationer är ett exempel. Sedan 2010 driver jag mitt eget företag och är verksam i såväl privat som offentlig sektor, både stora och små organisationer. De områden jag arbetar inom omfattar ledare och medarbetare, grupper och team, samarbete och samverkan. Jag erbjuder processtöd, samtalsledning, handledning, coaching, utbildning och workshops. Välkommen till Katlaway!

Inspirerad av Astrid Lindgrens karaktär symboliserar Katlaway vägen att vara i kontakt med draken inom, att vara min egen auktoritet. Draken är reptilhjärnan, den automatiska responsen, våra försvar, överlevnadsstrategier, biologiska program som har hjälpt oss hantera situationer som upplevts obehagliga eller smärtsamma. I stress, press eller konflikt. När draken tar över och styr, är beteendet instinktivt snarare än rationellt. När vi har kontakt är vi medvetna och kan balansera både den kreerande och förgörande kraft som draken har. Vi har då kontakt med vårt logiska tänkande, väljer medvetet det vi gör och vet varför. På så sätt ökar möjligheterna att uppnå det vi egentligen vill uppnå. Det är att vara sin egen auktoritet.

Jag har arbetat med självkännedom, ledarskap, samverkan och samarbete på olika sätt i hela mitt yrkesliv. Effekterna av att utveckla kompetens och förmågor hos ledare och medarbetare har förstärkt min egen övertygelse om varför det är värdefullt att förstå mer om sig själv, vara medveten och i kontakt med sina försvar. De berättar att det syns på arbetsplatsen i kommunikation, kreativitet och ansvarstagande. De känner sig tryggare i sin roll, lyssnar bättre, hanterar svåra situationer bättre och lyckas med det de vill på ett annat sätt än tidigare. Det är positiva verksamhetseffekter som återspeglas i ekonomi-, kund- och medarbetarundersökningar. Deras berättelser bekräftar att alla sammanhang vinner på att de är mer medvetna och i kontakt med sig själva.

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig!

Mobiltelefon: 0730-43 02 48

epost: emma@katlaway.se

Emma Rosqvist

Gräddgatan 10

412 76 Göteborg

Aktuellt

Autentiskt ledarskap

January 21st, 2019|

AUTENTISKT LEDARSKAP Hur balanserar man ensamhet, svåra situationer och stress för att behålla trivsel, hälsa och effektivitet?  För kunds räkning

Hållbar samverkan med civilsamhället

December 19th, 2018|

HÅLLBAR SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET stärker vår förmåga att möta de svårlösta samhällsfrågorna Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal, Överenskommelser, upphandling, Europeisk kod för

Läs mer